Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je KOHIPRES, spol. s r. o., IČO: 36249670, so sídlom 908 65 Mokrý Háj 708 (ďalej len: „prevádzkovateľ“). 

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: KOHIPRES, spol., s r. o., 908 65 Mokrý Háj 708
email: info@atelierknihy.sk
telefón: +421 910 910 596 
 1. Osobné údaje, ktoré sú prevádzkovateľovi poskytované, sú prednostne najmä len: meno, priezvisko, fakturačná a/alebo zasieľatelská adresa, telefonický a e-mailový kontakt. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 
 
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo osobné údaje, ktoré sme získali na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 3. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri vytvorení objednávky a zároveň ste si zvolili, že sa chcete registrovať. Registrácia umožňuje sledovať predchádzajúce objednávky zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresu.

   

 
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (najmä odpoveď na vyžiadané informácie k produktom, zisťovanie spokojnosti s tovarom a službami),

 • súhlas Vás, dotknutej osoby, so spracúvaním svojich osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona na účel registrácie (bližšie popísanej v čl. II bod 3. týchto podmienok)

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mailový a telefonický kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 • vedenie zákazníckeho účtu, ktorý vzniká po dobrovoľnej registrácii zákazníka. Pri registrácii zákazník poskytuje prevádzkovateľovi tieto osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu, telefonický a e-mailový kontakt. Registráciou, ako zákazník, získate možnosť sledovať svoje uskutočnené objednávky z minulosti a zjednodušené vytváranie nových objednávok. K Vašej registrácii v e-shope www.atelierknihy.sk je potrebné, aby ste vyjadrili súhlas so spracovaním osobných údajov a to označením (kliknutím) na políčko v riadku Registrácia. Registrácia nie je podmienkou k uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 Zákona.

 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v zmysle § 44 Zákona.
 
 
 
IV. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov a dohôd (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 • pri osobných údajoch, ktoré boli získané len registráciou zákazníka - bez uskutočnenia objednávky je doba uchovávania osobných údajov 5 rokov
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov budú osobné údaje prevádzkovateľom vymazané.

 
 
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 
 
VI. Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I. týchto podmienok. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 
 
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné a potrebné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Cookie

Súbory Cookies -  malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá do Vášho internetového prehliadača. Tieto súbory uchovávajú informácie o krokoch Vás – návštevníka webstránky www.atelierknihy.sk a o preferenciách a nastaveniach v trvaní podľa nastavenia prehliadača alebo do doby ich odstránenia návštevníkom vo svojom prehliadači.

Súhlas s používaním a výberom Cookies súborov môžete vyjadriť prostredníctvom „zaškrtávacích“ políčok obsiahnutých v tzv. Cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť využívanie len niektorých.

 

Na webových stránkach www.atelierknihy.sk sú a môžu byť používané nasledujúce cookies súbory:

 • Nevyhnutné cookies – sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky atelierknihy.sk. Tieto cookies súbory su vždy aktívne a nemožno ich voľbou návštevníka vypnúť.
 • Analytické cookies – umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky www.atelierknihy.sk. Pomáhajú zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad aj tak, že umožňujú uživateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Zber týchto súborov začne až po Vašom predchádzajúcom súhlase a získané údaje sú anonymizované. (Analytické cookies súbory sú na stránkach www.atelierknihy.sk používané na zvyšovanie kvality služieb, zber anonymných dát a následné analytické účely prostredníctvom nájstroja Google Analytics od spoločnosti Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, United States. Spoločnosť Google LLC má sídlo v USA (tretia krajina) a je certifikovaný v režime Privacy Shield – Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa rozhodnutia Európskej komisie patria Spojené štáty americké (USA) medzi také tretie krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak ide o spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield. Vašu IP adresu (číslo, ktoré Váš poskytovateľ pripojenia na internet pridelil Vášmu počítaču) preto spol. Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom skracuje. Používateľské profily vytvorené nástrojom Google Analytics sú týmto anonymizované. Určiť z týchto anonymizovaných údajov konkrétnu osobu je fakticky vylúčené. Požívateľské profily obsahujú napríklad informácie o dĺžke návštevy, približnom geografickom pôvode, pôvode rôznych typov návštevnosti, stránkach, na ktorých používatelia návštevu ukončujú a priebehu návštevy. Google tieto informácie použije na vyhodnocovanie Vášho využívania stránok www.atelierknihy.sk, zostavovanie hlásení pre nás o aktivitách na webových stránkach a poskytovanie nám ďalších služieb spojených s využívaním webovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú Váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Google, ktoré zaznamenáva. Ak sa chcete dozvedieť o týchto analytických službách viac a o možnosti odhlásiť sa, prosím, navštívte nasledovné stránky: Google Analytics:google.com/dlpage/gaoptout)
 • Profilovacie cookies (reklamné): mohli by byť použité na sledovanie preferencií Vás – návštevníka webstránky www.atelierknihy.sk, umožňujú zobrazovať reklamu a ďalší obsah, ktorý najlepšie odpovedá Vášmu záujmu a online správaniu. Zber týchto súborov je možný až po Vašom predchádzajúcom súhlase.

Tretia strana/partner: Google Analytics - Účel: Analytický a marketingový nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok personalizovanej reklamy. Viac o ochrane osobných údajov tohto partnera: https://policies.google.com/privacy

Ďalšie informácie o správe cookies súborov v jednotlivých internetových prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

·      Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

·      Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

·      Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

·      Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

·      Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

·      Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

 IX. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený a aj povinný tieto podmienky meniť podľa aktuálne platnej legislatívy. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov bude vždy aktuálne zverejnená na www.atelierknihy.sk.

 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15. 1. 2022.