Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre uzatváranie obchodov na diaľku, taktiež prostredníctvom webových stránok www.atelierknihy.sk, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť: KOHIPRES, spol. s r. o., SK-908 65 Mokrý Háj 708, IČO:36249670, DIČ:2020186861, IČ DPH:2020186861, zápis v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vl. č. 13538/T zo dňa 14.6.2002 (ďalej len predávajúci) a osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim (ďalej len kupujúci). Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z.z. O elektronickom obchode. Na kupujúceho – podnikateľa sa nevzťahujú ustanovenia týchto podmienok pojednávajúcich o práve spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy, reklamačných podmienkach a zodpovednosti za vady tovaru (záruka). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Predávajúci zašle e-mailovou správou kupujúcemu oznámenie o vytvorení objednávky (prípadne toto oznámenie vykoná predávajúci smerom ku kupujúcemu telefonicky). Toto oznámenie o vytvorení objednávky nie je záväzné potvrdenie, akceptácia prijatia objednávky. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s návrhom kúpnej zmluvy (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť ešte pred uskutočnením objednávky. Predávajúci oboznamuje spotrebiteľa, že súčasťou objednávky je povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu (objednaného tovaru a služieb). V procese online objednávky na webových stránkach predávajúceho www.atelierknihy.sk je kúpna cena uvedená u objednávaného tovaru v okamihu odoslania objednávky kupujúcim v mene EUR, vrátane DPH, balného, vrátane iných ďalších poplatkov a daní (okrem ceny dopravy, ktorá sa kupujúcemu zobrazí v rámci "košíka" pred odoslaním objednávky).

 

 

CENA DOPRAVY A PLATBY, DODACIE PODMIENKY

Pri objednávkach vytvorených v eshope www.atelierknihy.sk je tovar dodávaný prostredníctvom dopravných spoločností Slovak Parcel Service s.r.o a IN TIME, s.r.o.. Cena dopravy je v nadväznosti na hmotnosť, náročnosť balenia, spôsob platby a atypický tovar, ktorý vyžaduje špeciálny spôsob balenia, uvedená na stránkach predávajúceho: https://www.atelierknihy.sk/doprava-a-platba/

Dodanie tovaru je možné aj do iných krajín po vzájomnej predošlej dohode zúčastnených strán.

Lehota pre doručenie tovaru, označeného na stránkach www.atelierknihy.sk ako "skladom", od odovzdania zásielky prepravcovi predávajúcim, je bežne do nasledujúceho pracovného dňa od záväzného potvrdenia objednávky, maximálne však 3 pracovné dni za súčinnosti kupujúceho s dopravcom a za predpokladu nepôsobenia vyššej moci alebo iných nepredpokladateľných udalostí. Záväzne potvrdené a prijaté objednávky sú najčastejšie vybavené a odovzdané ako zásielky prepravcovi v deň prijatia objednávky alebo maximálne v nasledujúci pracovní deň (pondelok - štvrtok), a to u tovarov označených na stránkach www.atelierknihy.sk poznámkou "skladom". Predávajúci je povinný splniť záväzne prijatú objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní.

Celková výška dopravných nákladov sa kupujúcemu zobrazí v súhrne objednávky pred jej odoslaním.

 

 


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

Spotrebiteľom sa na účely kúpnej zmluvy rozumie spotrebiteľ tak, ako je definovaný v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci-spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže vyplniť formulár ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY /zaslaný ako príloha potvrdenia objednávky a tiež uverejnený na internetový stránkach predávajúceho/ a zaslať ho poštou, emailom alebo najlepšie spoločne s tovarom na kontaktnú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy nemusí spotrebiteľ využiť, nakoľko odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ realizovať aj iným prejavom, napr. jasným vyhlásením najlepšie s uvedením údajov: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo a dátum objednávky (alebo iné spresnenie spôsobu a formy objednávky), číslo faktúry, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu (pri neuvedení želaného spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov, predávajúci zašle kupujúcemu finančné plnenie takou formou, akou kupujúci za objednaný tovar zaplatil). Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradili v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane dopravného. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci pri nákupe zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Odstúpenie od zmluvy musí byť kupujúcim odoslané predávajúcemu najneskôr 14. deň od prvého prevzatia tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho: KOHIPRES, spol. s r. o., 908 65 Mokrý Háj 708, tel. 034/664 6571. Úhrada kúpnej ceny za zakúpený tovar pri odstúpení od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu-spotrebiteľovi uhradená zo strany predávajúceho do 14-tich dní po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru predávajúcemu, podľa toho čo nastane skôr.

Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Predávajúci odporúča spotrebiteľovi zásielku poistiť pre istotu doručenia predávajúcemu a zabaliť spôsobom obvyklým a zachovávajúcim stávajúcu kvalitu tovaru, pri ktorej nie je žiadúce, aby ďalšou prepravou či nedbanlivým spôsobom balenia mohla byť znížená. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci má nárok uplatniť si náhradu vzniknutej škody u spotrebiteľa súdnou cestou.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade zmlúv predmetom ktorých je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK, ZÁRUKA

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v neporušenom stave, v množstve podľa objednávky, v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a riadne zabalený tak, aby v čo najväčšej možnej miere bolo zabránené poškodeniu alebo inému znehodnoteniu tovaru počas prepravy.

V prípade zistenia vady má kupujúci-spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie. Kupujúci-spotrebiteľ tovar zašle na adresu predávajúceho: KOHIPRES, spol. s r. o., 908 65 Mokrý Háj 708, tel. 034/664 6571 bezodkladne po zistení závady na posúdenie s popisom závady najlepšie s kópiu alebo originálom dokladu o kúpe. Zásielka musí byť kompletná, vrátane príslušenstva a všetkých častí, dielov, či dokumentácie reklamovaného tovaru, v stave v akom ju predávajúci prevzal pri dodávke alebo stave primeranom zodpovedajúcemu bežnému používaniu, či vizuálnej kontrole tovaru bez ďalších poškodení. Predávajúci odporúča kupujúcemu-spotrebiteľovi zásielku poistiť pre istotu doručenia predávajúcemu a zabaliť spôsobom obvyklým a zachovávajúcim stávajúcu kvalitu tovaru, pri ktorej nie je žiadúce, aby ďalšou prepravou či nedbanlivým spôsobom balenia mohla byť znížená.

O prijatí reklamácie bude predávajúci kupujúceho-spotrebiteľa informovať ihneď po doručení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronickou poštou), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu-spotrebiteľovi ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Kupujúci-spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

  • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

  • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci-spotrebiteľ. V prípade poskytnutia zľavy z kúpnej ceny nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola táto zľava poskytnutá.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 

Dokladom o záruke je predávajúcim vystavený doklad o nákupe (faktúra) ku každému zakúpenému tovaru, v ktorom sú uvedené zákonom potrebné údaje pre uplatnenie záruky /hlavne identifikácia tovaru, cena, množstvo, identifikácia predávajúceho/. Na požiadavku kupujúceho predávajúci poskytne záručný list. Bežne však u produktov, ktorých povaha to umožňuje, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o nákupe (faktúru).

 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Záruka a záručná doba pre kupujúceho-podnikateľa sa riadi najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka

v platnom znení

Záručná doba pre kupujúceho-spotrebiteľa je:

a) 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu

b) 21 mesiacov u zánovného tovaru (tovar, ktorý bol používaný prípadne rozbalený a následne skontrolovaný so všetkými funkčnými či vzhľadovými vlastnosťami tovaru nového

c) 12 mesiacov u používaných tovarov

 

Kupujúci je vždy vopred oboznámený, ak je tovar používaný alebo zánovný. V online objednávke na internetových stránkach predávajúceho www.atelierknihy.sk je zánovný a používaný tovar vždy zreteľne označený. Všetky ostatné tovary ponúkané predávajúcim sú vždy nové.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovarov za účasti ostatných nevhodných alebo iných materiálov a tovarov, ktoré nie sú určené na spoločné použitie, za vady funkčných vlastností a škôd z neodborného alebo neobvyklého používania či skladovania tovarov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Predávajúci taktiež nezodpovedá  za vzniknuté škody najmä pri tovaroch-materiáloch určených na ďalšiu výrobu, za nevhodne zvolené pracovno-výrobné postupy a za použitie ďalších iných materiálov/tovarov v súčinnosti s predávanými produktmi. Nakoľko väčšina produktov ponúkaných predávajúcim je charakteru výrobného materiálu (či materiálu určeného pre umelecké a výtvarné použitie) je pre elimináciu vzniku škôd na strane kupujúceho týmto kupujúci dôrazne upozornení, aby kupujúci zvážil vzájomnú použiteľnosť a kombinovateľnosť rôznych produktov a materiálov. Pred zamýšľaným použitím nakupovaných materiálov v súčinnosti s inými produktami a rôznymi výrobnými postupmi je vhodné vykonať testovanie súčinnosti materiálov a tovarov na malej vzorke. Taktiež sa zodpovednosť za vady nevzťahuje na používanie tovarov v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, bežnými zvyklosťami používania, bezpečnostnými predpismi alebo v rozpore s používaním predávaných tovarov bez potrebných odborných znalostí, vedomostí a zručností z knihárskeho, výtvarného odboru a odboru dokončovacej polygrafie.

 

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV A ORGÁN DOZORU

V prípade že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Ďalšie informácie o alternatívnych riešeniach sporov medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z.z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež sú uvedené na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk, na ktorých je i zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21
fax č. 033/321 25 23
tt@soi.sk

 

 

KOHIPRES, spol. s r. o., 908 65  Mokrý Háj 708

/sídlo predávajúceho a zároveň aj zasielateľská adresa pre uplatnenie reklamácií a odstúpenia od zmluvy, vybavenie sťažností a zasielania podnetov/

 

e-mail pre elektronickú komunikáciu: info@atelierknihy.sk

 

pevný tel. kontakt: 034 664 6571

mobilný tel. kontakt: 0910 910 596

/komunikácia – vybavovanie objednávok - poskytovanie informácií v pracovné dni PO-ŠT: od 9.00 do 15.00 hod/

 

Obchodné podmienky sú platné od 8.10.2023 do odvolania.

V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu uzatvorenia kúpnej zmluvy.